ΑνακοινώσειςAΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

24/09/2021
Σε εργασίες επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στη Δ.Κ. Ανατολικού προέβη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα για την αντιμετώπιση των συχνών προβλημάτων απορροής των ομβρίων.
Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή τσιμεντοσωλήνα (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916 αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm) εντός υφιστάμενης τάφρου, συνολικού μήκους 190 μέτρων, που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού του Ανατολικού, επί της οδό Αγ. Φανουρίου και στην επίχωση αυτού καθώς και στην κατασκευή 8 φρεατίων υδροσυλλογής.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών αντιμετωπίζονται οριστικά τα προβλήματα απορροής των όμβριων υδάτων ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοίκων.