Ύδρευση

  • Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ) γίνεται από την συνδυασμένη χρήση υφιστάμενων γεωτρήσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δέλτα και με προμήθεια (αγορά) πόσιμου νερού από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Επισημαίνεται ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί και χρησιμοποιεί γεωτρήσεις από τις οποίες αντλεί πόσιμο νερό, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δέλτα.
  • Επιπλέον, υφίστανται τρία εξυγιαντήρια πόσιμου νερού για την απομάκρυνση ρυπαντών (ιδίως βαρέων μετάλλων) που υπάρχουν στο νερό των γεωτρήσεων της Δ.Ε Αξιού.
  • Σύμφωνα με τα διατεθέντα στοιχεία (έγγραφο 874/25-07-2017 προς την ΠΚΜ, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου) η ΔΕΥΑΔΔ χρησιμοποιεί εννέα (9) γεωτρήσεις (επτά ιδιοκτησίας της και δύο ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ ΑΕ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δέλτα για την προμήθεια πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα:
α/α Τοποθεσία Στάθμη Άντλησης – Μέτρα κατά προσέγγιση Μέση ετήσια ποσότητα χρήσης
1 Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων / Υ-25 / Νέο Γήπεδο 45-60 40 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση
2 Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων / Υ-26 / Παλαιό Γήπεδο Υδατόπυργος 45-60 80 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση
3 Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων / Υ-21 / Καρανικόλα 45-60 80 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση
4 Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων / Υ-23 / Πιπιλιός 45-60 40 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση
5 Τοπική Κοινότητα Βραχιάς / Υ-17 / Παλιομάνα 45-60 40 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση
6 Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου / Αντλιοστάσιο 60-80 30 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση
7 Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου / Καραγιάννη 60-80 30 κ.μ. / ώρα κατά προσέγγιση

Σήμερα από δημοτικές γεωτρήσεις υδρεύεται:

Η Δημοτική Ενότητα Αξιού, (άλλοτε Δήμος Αξιού) δηλαδή οι Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων με δύο υδρευτικές γεωτρήσεις η κάθε μία καθώς και η Τοπική Κοινότητα της Βραχιάς με μία υδρευτική γεώτρηση. Το νερό των παραπάνω γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση.

Η Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου με τέσσερις υδρευτικές γεωτρήσεις, δύο εκ των οποίων οι Κ15 και Κ14 (εφεδρική) είναι της ΕΥΑΘ Α.Ε. και οι λοιπές δύο Δημοτικές.

Για τις σε λειτουργία επτά (7) δημοτικές υδρευτικές γεωτρήσεις, τα διατεθέντα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

Δ.Κ. Γεώτρηση Μέση ωριαία παραγωγή Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα Ετήσια παραγωγή ΚΥΜΙΝΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΒΡΑΧΙΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Κύμινα ΥΔ26 80 12 350.400 350.400
Κύμινα ΥΔ25 40 12 175.200 175.200
Ν.Μάλγαρα ΥΔ21 80 12 350.400 350.400
ΥΔ23 40 12 175.2000 175.200
Βραχιά ΥΔ17 40 12 175.2000 175.200
Καλοχώρι 1 30 12 131.400 131.400
2 30 12 131.400 131.400
1.489.200 525.600 525.600 175.200 262.800

Πίνακας 1. Ετήσια παραγωγή ενεργών υδρευτικών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΔΔ

Προέλευση πόσιμου νερού από ΕΥΑΘ

Η προμήθεια πόσιμου νερού από την ΕΥΑΘ για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής, ξεκίνησε από το 2003 και αφορούσε τις ανάγκες υδροδότησης του πρώην Δήμου Εχεδώρου. Ενώ από το 2010, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αγωγού και του αντλιοστασίου, υδροδοτείται πλήρως (από το Β’ εξάμηνο 2013) από την ΕΥΑΘ ΑΕ και ο πρώην Δήμος Χαλάστρας.

Συγκεκριμένα:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ΜΕΤΡΗΤΗΣ
1 1.345.001 1.097.492 1.406.369 1.285.244 1.594.625 1.778.416 1.595.766 1.595.654 1.419.517
2 280.532 245.000 575.430 438.538 542.290 438.133 479.130 530.777 580.395
3 676.178 523.649 471.501 501.628 436.773 474.195 528.650 573.280 574.020
4 120 40 0 0 0 0 0 0 0
5 80 -78 0 0 0 0 0 0 0
6 1.011.420 739.879 662.633 697.330 457.343 218.577 248.804 274.671 285.501
7 168.000 168.000 158.419 168.000 168.000 168.000 168.000 162.000 168.000
8 0 0 1.153.576 894.336 1.362.994 1.444.002 1.738.815 1.774.052 1.678.514
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 3.481.331 2.773.982 4.427.928 3.985.076 4.562.025 4.521.323 4.759.165 4.910.434 4.706.247
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 0 0 753.576 400.105 962.994 1.044.002 1.038.815 1.074.052 1.078.514
ΣΙΝΔΟΣ 1.345.001 1.097.492 1.406.369 1.285.244 1.594.625 1.578.416 1.595.766 1.595.654 1.419.517
ΔΙΑΒΑΤΑ 1.460.032 1.152.801 1.396.482 1.303.868 1.167.633 824.710 895.934 967.448 1.034.196
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 676.178 523.649 471.501 501.628 436.773 474.195 528.650 573.280 574.020

Πίνακας 2. Προμήθεια πόσιμου νερού από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

Η Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας που συμπεριλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού, υδροδοτείται από το δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ ενώ οι υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις παραμένουν ανενεργές.

Οι Δημοτικές Κοινότητες Σίνδου, Διαβατών και Νέας Μαγνησίας της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, υδρεύονται από το δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Η ΕΥΑΘ τροφοδοτεί την Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου με πόσιμο νερό, μέσω των γεωτρήσεων Κ14 και Κ15.

Η προμήθεια πόσιμου νερού από την ΕΥΑΘ ΑΕ γίνεται με αγωγούς, που είναι εφοδιασμένοι με υδρόμετρα, και κατανέμεται στις δημοτικές κοινότητες.