Εξοπλισμός

Καθημερινά τα συνεργεία της ΔΕΥΑΔΔ οργανώνονται από υπεύθυνο προσωπικό για την αγαστή και ορθολογική λειτουργία της επιχείρησης. Απαραίτητα υλικά, για την επισκευή των καθημερινών βλαβών και των νέων συνδέσεων, προμηθεύονται, για την αμεσότερη επισκευή ή τις νέες συνδέσεις, με την ποιότητα που απαιτούν οι προδιαγραφές της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ήδη δρομολογούνται οι εξελίξεις για την προμήθεια και αγαστή λειτουργία τριών κυρίαρχων υποδομών:

  • Σύστημα πληροφοριών επιχειρήσεων ERP (Back Offices): Μηχανογραφημένες βάσεις δεδομένων πληροφοριών που είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να παράγουν αναφορές. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει τις πληροφορίες που θέλει να πάρει αλλά και τη μορφή την οποία επιθυμεί να έχουν αυτές οι πληροφορίες.
  • Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) – περιλαμβάνει πρόσβαση στο Δημοτικό Κτηματολόγιο και αποτιμώντας τη χωρική διάσταση της πληροφορίας που διαχειρίζεται η επιχείρηση.
  • Τεχνικά (SCADA) συστήματα πληροφοριών – περιλαμβάνει εφαρμογές που απαιτούνται για παρακολούθηση και έλεγχος του συστήματος άντλησης και διανομής από νερό.