Έλεγχος Διαρροών

Η έντονη αστικοποίηση των πόλεων και των οικισμών, με την σχεδόν ολοκληρωτική κάλυψη του εδάφους συνιστά ένα δύσκολο περιβάλλον για την ανίχνευση δυνάμει αφανών ή φανερών διαρροών σε ένα δίκτυο ύδρευσης.

Επιπλέον τα δίκτυα διανομής πόσιμου νερού αποτελούν δυναμικά συστήματα κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Οι πολλαπλά συμβαλλόμενες και αλληλεπιδρούσες κομβικές συνδέσεις δεικνύουν ένα πολύπλοκο υπόβαθρο δυνάμει πιθανών αστοχιών στο δίκτυο. Επιπλέον η έλλειψη μακροχρόνιας στρατηγικής και η αποσπασματική αλλαγή των υλικών του δικτύου δημιουργεί σημεία αστάθειας και πιθανής αστοχίας υλικού.

Η ανίχνευση αφανών διαρροών στο κέντρο του αστικού ιστού είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και αρκετές φορές αναποτελεσματική διαδικασία.

Η ΔΕΥΑΔΔ στα πλαίσια της νέας στρατηγικής που έχει υιοθετήσει έχει εντάξει στο πρόγραμμά της μια σειρά ενεργειών και δράσεων για την ορθολογική διαχείριση του νερού και τον εναρμονισμό με την οδηγία πλαίσιο 2000 και 2008.

Ως εκ τούτου σε ένα βάθος χρόνου θα λάβουν χώρα:

  • Χωρικός εντοπισμός περιοχών μεγάλης επιδεκτικότητας σε διαρροές: Εντοπισμός υλικού κατασκευής, αντοχή υλικού κατασκευής, μανομετρική πίεση, γεωτεχνικές συνθήκες.
  • Εργασίες πεδίου με ηχοβολιστικά γεώφωνα προς εντοπισμό διαρροών.
  • Δυνατότητα εγκατάστασης υποδομής για τη μόνιμη επιτήρησης διαρροών με καταγραφικά.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης διαρροών με εκτεταμένη χρήση Δορυφορικών εικόνων Radar αλλά και Θερμογραφίας με πολυφασματικές εικόνες.

Εν κατακλείδι κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθεί μια σε βάθος στρατηγική με συνέχεια και όχι μια περιστασιακή προσπάθεια, αλλά μια μόνιμα επαναλαμβανόμενη παρατήρηση. Μια επιτυχημένη και σε βάθος στρατηγική συστηματικού ελέγχου των αφανών διαρροών επιτρέπει τη συνεχή επιτήρηση και τη σάρωση του δικτύου, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα σε βάθος εναρμονίζοντας πλήρως τη διαδικασία με την οδηγία πλαίσιο 2008.