Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου που συστήθηκε με το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 1396 Β’/16.06.2011, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3852/2010 (άρθρα 107,108,109,112). Η ΔΕΥΑΔΔ με σαφώς κοινωφελή χαρακτήρα διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της, από τις διατάξεις του ν.1069/1980.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 410/1995 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1§3 ν.1069/1980).

Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Δέλτα και ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας. Μοναδικός μέτοχος της ΔΕΥΑΔΔ είναι ο Δήμος Δέλτα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Δέλτα.

Σκοπός της εταιρίας
⦁ Η παροχή επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας νερού όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές της EU.
⦁ Η συντήρηση, επέκταση και εξασφάλιση αγαστής λειτουργίας των υποδομών για την ορθολογική διαχείριση των πόρων (Δίκτυα, Αντλιοστάσια, κ.α).
⦁ Monitoring, τηλεμετρική διαχείριση και παρακολούθηση των πόρων που διαχειρίζεται.

Στόχος της εταιρίας
⦁ Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη ποιοτική παροχή των υπηρεσιών της.
⦁ Να προστατεύει τη δημόσια υγεία στο διηνεκές.
⦁ Να σέβεται το περιβάλλον.
⦁ Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη ενισχύοντας την τοπική οικονομία.
⦁ Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή.

Στρατηγική εταιρίας
⦁ Η αλλαγή προοπτικής και στρατηγικής της εταιρείας από τη Παροχή νερού στους πολίτες προς την Ολιστική Ορθολογική Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Πόρων που σχετίζονται με το νερό.
⦁ Εναρμονισμός με τη Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60 της E.U για μία κοινή πολιτική υδάτων στο χώρο της Ε.Ε., (ποταμών, λιμνών, παρακτίων και υπογείων υδάτων). Η Οδηγία 2000/60 δίνει προτεραιότητα στο πόσιμο νερό, καθιερώνει την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” και ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην προστασία και διαχείριση των υδάτων.
⦁ Στρατηγικός Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ο εξορθολογισμός της υδατικής πολιτικής, η προσαρμογή της στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και εναρμόνισή της με τις άλλες συναφείς πολιτικές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Χώρας μας.
⦁ H προστασία του υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενοποίηση πολιτικών και ενεργειών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.