Οδηγίες Πλαίσιο 2000, 2008

Τις τελευταίες δεκαετίες οι πολυάριθμες και αυξανόμενες πιέσεις στους υδάτινους πόρους, έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει αποτελεσματικά θεσμικά όργανα και να υιοθετήσει μέτρα και στρατηγικές που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα και θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση των υδατικών πόρων για τις επόμενες γενεές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης του υδάτινου περιβάλλοντος στην Κοινότητα προχώρησε με την εκπόνηση μιας νέας οδηγίας πλαισίου που θα θεσπίζει τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα Οδηγία Πλαίσιο, μετά από μια μακρόχρονη περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000.

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 2000.

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ή αλλιώς Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά αναμορφώνει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Ο βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη μιας «καλής κατάστασης» μέχρι το 2015.

Η νέα Οδηγία-Πλαίσιο, μεταξύ άλλων:

  • Προστατεύει όλα τα ύδατα ποταμούς, λίμνες, παράκτια και υπόγεια.
  • Θέτει φιλόδοξους στόχους για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ύδατα θα ανταποκρίνονται στην «καλή κατάσταση» μέχρι το 2015.
  • Δημιουργεί σύστημα διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.
  • Απαιτεί διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ χωρών και όλων των εμπλεκομένων μερών, (στην περίπτωση των διεθνών περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού).
  • Εξασφαλίζει ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανισμών και των τοπικών αρχών, στις δραστηριότητες της διαχείρισης των υδάτων.
  • Εξασφαλίζει μείωση και έλεγχο της ρύπανσης από όλες τις πηγές όπως η γεωργία, η βιομηχανική δραστηριότητα, οι αστικές περιοχές, κ.λπ.
  • Απαιτεί πολιτικές τιμολόγησης του νερού και εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων πληρώνει και τέλος,
  • Εξισορροπεί τα συμφέροντα του περιβάλλοντος με τα συμφέροντα αυτών που εξαρτώνται από αυτό.

Οι επιπτώσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Οδηγίας δεν μπορεί παρά να είναι θετικά. Η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη στήριξη μιας πολιτικής που θα οδηγήσει στην ικανοποιητική και αποτελεσματική προστασία καθώς και στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.