Πολιτική για το Περιβάλλλον

Το πρόβλημα της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων σε επίπεδο ΟΤΑ παρουσίαζε σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Οι  απαραίτητες και προ απαιτούμενες πλέον υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης παρέχονταν στους πολίτες από τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Τα προβλήματα πολλά με το κυριότερο την έλλειψη οικονομικών πόρων και δευτερογενώς μεγάλη γραφειοκρατία, έλλειψη ευελιξίας, έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και απαραίτητης τεχνογνωσίας.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση είχε σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Αποτέλεσμα η πολιτεία κινήθηκε στην κατεύθυνση ίδρυσης αυτοτελών και ευέλικτων δημοτικών επιχειρήσεων, τις Δ.Ε.Υ.Α. με αποκλειστικό αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής αρμοδιότητας τους. Δεκαετίες μετά αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει, σε μερικά υπάρχει ακόμη σημαντική υστέρηση.

Πλέον η ΔΕΥΑΔΔ στρατηγικά κινείται στην κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management) ή οποία συνιστά μια περίπλοκη πολυδιάστατη έννοια και διαδικασία. Καθ’ αυτόν τον τρόπο σχεδιάζουμε την Ολιστική διαχείριση επί του συνόλου των δραστηριοτήτων μας για τα υδατικά συστήματα και το περιβάλλον σε αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται οι αναποτελεσματικές πολιτικές.

Η απαίτηση πλέον για καθαρό περιβάλλον, προϋποθέτει έλεγχο της ποιότητας του νερού, ενταγμένη σε μια πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων, που να στοχεύει σε επαρκή προστασία των υδατικών πόρων για ωφέλιμη χρήση και αναψυχή από τις σημερινές και μελλοντικές γενεές. Τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί και συνδέονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι:

  • Η έλλειψη συνολικής και ενιαίας προσέγγισης των υδατικών πόρων.
  • Η ανάγκη για αποτελεσματική και με το μικρότερο δυνατό κόστος διαχείριση των υδατικών πόρων.
  • Η ανάγκη για την καταπολέμηση και ανάσχεση των πλημμυρών.
  • Η ανάγκη για την καταπολέμηση της αυξανόμενης απειλής από επιφανειακές πηγές ρύπανσης.
  • Η ανάγκη για χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.