ΔιαγωνισμοίΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΠΔΑ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

31/01/2024

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΠΔΑ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.774.138,20 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1144/7-4-2023 του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣΑΑ) 0036161874. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4. ΕΕΕΣ

5. ΜΕΛΕΤΗ