ΔιαγωνισμοίΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΑΛΓΑΡΑ-ΚΣΤ ΓΕΦΥΡΑΣ) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ»

23/02/2024

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΑΛΓΑΡΑ-ΚΣΤ ΓΕΦΥΡΑΣ) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 1.774.097,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΚΥΜΙΝΩΝ-Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1144/7-4-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣΑΑ) 0036147083. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

1. 2024/S 038-109706 (TED)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4. ΕΕΕΣ

5. ΜΕΛΕΤΗ