ΔιαγωνισμοίΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

12/01/2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», προϋπολογισμού 9.993.409,39 ΕΥΡΩ.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

 1. 01.α.ΕΕΕΣ
 2. 02.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 3. 03.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
 4. 04.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΤΕΠ
 5. 05.ΕΣΥ
 6. 06.ΑΝ.ΦΥΣ.ΟΙΚ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 7. 07.ΓΣΥ
 8. 08.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 9. 9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
 10. 10.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
 11. 11.ΤΠ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 12. 12.ΓΕΝ ΣΧΕΔΙΑ_ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
 13. 13.ΓΕΝ ΣΧΕΔΙΑ_ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ
 14. 14.ΓΕΝ ΣΧΕΔΙΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
 15. 15.ΓΕΝ ΣΧΕΔΙΑ_ ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤ
 16. 16.ΓΕΝ ΣΧΕΔΙΑ_ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
 17. 17.KYMINA-MALGARA ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (Size 886059)
 18. 18.KYMINA-MALGARA ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
 19. 19.ΚYMINA-MALGARA ΖΩΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 20. 20.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_TED
 21. 21.ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΖΩΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 22. 22.XALASTRA_ΥΔΡ.2
 23. 23.ΧΑΛΑΣΤΡΑ_ΤΟΜΕΑΣ_1
 24. 24.ΧΑΛΑΣΤΡΑ_ΤΟΜΕΑΣ_2
 25. 25.ΧΑΛΑΣΤΡΑ_ΤΟΜΕΑΣ_3
 26. 26.ΧΑΛΑΣΤΡΑ_ΤΟΜΕΑΣ_4
 27. 27.ΧΑΛΑΣΤΡΑ_ΤΟΜΕΑΣ_6
 28. 28.ΧΑΛΑΣΤΡΑ_ΤΟΜΕΑΣ_7
 29. 29.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 30. 30.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 31. 31.TED_ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 32. 32.ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
 33. 33.XALASTRA_ΥΔΡ.1
 34. 34.ΧΑΛΑΣΤΡΑ_ΤΟΜΕΑΣ_5
 35. 35.2022-OJS001-001830-el- ΔΙΟΡΘΩΣΗ TED
 36. 36.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 37. 37.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.