ΔιαγωνισμοίΤΙΤΛΟΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»

18/02/2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ».

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας και ώρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την μείωση του ποσοστού μη τιμολογούμενου νερού» ως ακολούθως:

– Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.– Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

 

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας και ώρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την μείωση του ποσοστού μη τιμολογούμενου νερού» ως ακολούθως:

– Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.– Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

2. ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ