ΔιαγωνισμοίΤΙΤΛΟΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»

18/02/2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ».

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας και ώρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την μείωση του ποσοστού μη τιμολογούμενου νερού» ως ακολούθως:

– Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.– Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

 

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας και ώρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την μείωση του ποσοστού μη τιμολογούμενου νερού» ως ακολούθως:

– Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.– Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

2. ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.