ΔιαγωνισμοίΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΣΤΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑ»

06/06/2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου για την ύδρευση των οικισμών Κυμίνων και Μαλγάρων από το αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ στην Χαλάστρα», προϋπολογισμού 5.702.920,00 ΕΥΡΩ.

 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

 

1. ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΓΔ-ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ-ΤΕΛΙΚΗ (1)

2. ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΡΘ (2)

3. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___310522

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΔΕΛΤΑ_signed

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ_signed

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ_signed

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ_signed

8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑ ΔΕΛΤΑ_signed

9. ΤΠ_ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ _ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ_signed

10. 2022-OJS105-294280-el

11. espd-request-v2 (1)

12. ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ Εργου_signed

13. ΕΝΤΥΠO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

14. ΑΝΤ 01 ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

15. ΑΝΤ 02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

16. ΑΝΤ 03 ΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

17. ΑΝΤ 04 ΓΕΝΙΚΕΣ_ΛΕΠΤΟΜ_ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟf_signed_signed

18. ΑΝΤ 05 ΓΕΝΙΚΕΣ_ΛΕΠΤΟΜ_ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

19. ΑΝΤ 06 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

20. ΑΝΤ 07 ΓΕΝΙΚΕΣ_ΛΕΠΤΟΜ_ΠΛΑΚΑΣ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

21. ΑΝΤ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ_ΛΕΠΤΟΜ_ΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

22. ΑΝΤ 10 ΓΕΝΙΚΕΣ_ΛΕΠΤΟΜ_ΔΟΚΩΝ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

23. ΑΝΤ 11 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

24. ΑΝΤ 12 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

25. ΑΝΤ 13 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

26. ΑΝΤ 14 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_signed_signed

27. ΑΝΤ 15 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ_ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ_signed_signed

28. ΔΕΞ 01 ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ_signed_signed

29. ΔΕΞ 02 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ_signed_signed

30. ΔΕΞ 03 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ_signed_signed

31. ΔΕΞ 04 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑ_signed_signed

32. ΔΕΞ 05 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΥΜΙΝΩΝ_signed_signed

33. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 1_signed_signed

34. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 2_signed_signed

35. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 1000_01_signed_signed

36. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 1000_02_signed_signed

37. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΜΙΝΑ-ΜΑΛΓΑΡΑ_signed_signed

38. ΣΑΥ & ΦΑΥ_signed_signed

39. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ_signed_signed

40. Τ 01-Π3.1 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ_signed_signed

41. Τ 06 -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ_signed_signed

42. Τ 06-Π1 -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ_signed_signed

43. Τ 06-Π2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ_signed_signed

44. Τ 06-Π3 ΠΑΚΤΩΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ_signed_signed

45. Τ.Σ.-1 ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΟΥ_signed_signed

46. Τ.Σ.-2 ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ_signed_signed

47. Τ.Σ.-3 ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ_signed_signed

48. Τ.Σ.-4 ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ_signed_signed

49. Τ.Σ.-5 ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ_signed_signed