ΔιαγωνισμοίΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ – ΦΑΣΗ Β’»

26/04/2023

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ – ΦΑΣΗ Β’», προϋπολογισμού 4.557.021,00€, πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ – ΦΑΣΗ Β’», η οποία έχει ενταχθεί Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει της με αριθ. πρωτ. 22633/2020_17.03.2023 απόφασης ένταξης του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED
 2. ΔΙΟΡΘΩΣΗ TED
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 6. ΕΕΕΣ
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ