ΔιαγωνισμοίΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ»

09/06/2023

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ», προϋπολογισμού 7.257.139,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ  Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση την αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4122/19-04-2023 Απόφαση ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5201684. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

 1. 2023-OJS108-340171-el-1
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
 6. ΕΕΕΣ
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
 13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ